ua ru en
Ліцензія :АГ №570604 МОЗ від 11.04.2011р.
Луцький район, c.Тарасове, вул. Лісова 1б - с.Боголюби (10 км від м.Луцька)
Графік прийому пацієнтів: Пн-Пт: з 9.00 до 19.00
Нове приміщення клініки знаходиться поза корпусом Волинської обласної лікарні, поряд з лісом. Кінцева зупинка міського маршрутного таксі №31,47. До нас можна доїхати від зупинки готель 'Україна' навпроти ЦУМ. Якщо Ви їдете особистим транспортом, адреса для навігатора: Луцький район, с. Тарасове, вул. Лісова 1б.
прокласти маршрут

Публічний договір
про надання медичних послуг

Медичний Центр Боголюби , надалі іменований «Виконавець», з одного боку, та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг, надалі іменована/ий - «Пацієнт», а разом - «Сторони», а кожний окремо - «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

1.3. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов'язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.4. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору.

2.5. Перед початком користування медичними послугами кожен Пацієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, Прейскурантом Медичного центру та Правилами перебування пацієнтів в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згідний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2.7. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом та печаткою письмову форму цього Договору.

3. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

3.1. З метою даного договору нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

3.2. У цьому договорі можуть бути використані терміни, не визначені в п.3.1. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цього договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу — на веб-сайті Виконавця, в другу чергу — в мережі Інтернет.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов'язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг, спрямованих на покращення стану здоров'я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу, (далі - Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням стану здоров'я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей та ліцензійними обмеженнями медичної практики Виконавця.

4.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

4.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров'я Пацієнта.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Послуг за цим Договором передбачає проведення Виконавцем (медичним персоналом) комплексу медичних заходів у Медичному центрі «Боголюби», який знаходиться за адресою: вул.Лісова 1Б, с.Тарасове Луцького району (надалі - «Медичний центр»), відповідно до узгодженого «Переліку послуг та їх вартості», який передбачає обрані пацієнтом послуги та/або Прейскурантом Медичного центру.

5.2. Послуги надаються в Медичному центрі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

5.3. Надання окремих Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на їх проведення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням Послуги. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.

5.4. При необхідності до процесу надання Послуг (консультацій, дослідження аналізів, окремих медичних втручань) можуть залучатися спеціалісти з інших медичних закладів.

5.5. Послуги надаються за попереднім записом. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій формі.

5.6. У разі запізнення Пацієнт зобов'язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Медичного центру. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.

5.7. У разі відсутності лікаря з поважної причини (хвороба, відрядження, відпустка), Виконавець надає Пацієнту необхідні послуги силами іншого лікаря, який має відповідну кваліфікацію.

5.8. У разі відмови Пацієнта від послуг, які могли б, на думку Виконавця, зменшити або зняти небезпеку для здоров'я Пацієнта, лікар може отримати від нього відповідну розписку про відмову від медичної допомоги, роз'яснивши Пацієнту можливі наслідки такої відмови для його здоров'я.

5.9. На прохання Пацієнта, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

6. ПРАВА СТОРІН

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. .Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.1.3. Не починати чи призупинити надання Пацієнтові Послугу випадках:

а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань чи станів, при яких фахівці Виконавця не можуть здійснювати медичні втручання, відповідно до законодавчих або ліцензійних обмежень, а також кваліфікацію медичного персоналу чи технічну оснащеність Виконавця;

б) порушення Пацієнтом Правил;

в) відмови Пацієнта від підписання інформованих згод.

6.1.4. Надавати на вимогу Пацієнта всю необхідну документацію, що стосується предмету цього Договору.

6.1.5. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові медичної інформації.

6.1.6. Вести облік видів, обсягів, вартості медичних послуг наданих Пацієнтові а також грошових коштів, що надійшли від Пацієнта.

6.1.7. У разі запізнення Пацієнтом більш ніж на 15 (п'ятнадцять) хвилин від призначеного Пацієнту часу отримання послуги на перенесення часу отримання послуги.

6.2. Пацієнт має право:

6.2.1. Обирати лікуючого лікаря (з поміж лікарів Виконавця відповідно спеціалізації) чи його змінити.

6.2.2. Отримати Послуги належної якості.

6.2.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.

6.2.4. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров'я), що можуть виникнути в результаті надання медичних послуг.

6.2.5. Вимагати заміни лікуючого лікаря.

6.2.6. На таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.2.7. Отримати повний перелік послуг визначений «Переліком послуг та їх вартості» та/або Прейскурантом Медичного центру.

6.2.8. Достроково відмовитися від подальшого отримання Послуги (частини Послуги) за цим Договором, попередньо сплативши всі Послуги, які фактично надані на момент відмови.

7. ОБОв'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у Медичному центрі.

7.1.2. Надавати Послуги відповідно до узгодженого з Пацієнтом «Переліку послуг та їх вартості» та/або Прейскурантом Медичного центру.

7.1.3. Послуги надавати якісно, кваліфіковано та відповідно до вимог і стандартів у сфері охорони здоров'я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

7.1.4. Проінформувати Пацієнта про вартість, мету, терміни надання послуг, ефективність обраних методів, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

7.1.5. Дотримуватися конфіденційності щодо інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта, а саме не розголошувати третім особам інформації, яка стала відома у зв'язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.1.6. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7.1.7. У доступному вигляді ознайомити Пацієнта (його законних представників) з медичною інформацією, а також з документацією (медичною карткою та іншими документами).

7.2. Пацієнт зобов'язується:

7.2.1. Оплатити Послуги надані Виконавцем у повному обсязі та у встановлений цим Договором термін.

7.2.2. Своєчасно приходити на призначені прийоми та процедури, сумлінно виконувати всі приписи та рекомендації лікуючого лікаря і іншого медичного персоналу, який приймає участь у проведенні медичного обслуговування за цим Договором.

7.2.3. Сумлінно виконувати всі вимоги Правил Медичного центру та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання послуг.

7.2.4. Підписувати інформовані згоди на проведення окремих медичних втручань (процедур) або технологій, використання лікарських засобів, нових методик лікування тощо.

7.2.5. Надати правдиві персональні дані (біографічні та адресні), а також повну інформацію про стан здоров'я - наявні та перенесені захворювання, алергії, атипові реакції, тощо, відомості про сімейний стан, шкідливі звички тощо, які заносяться до медичної документації та зазначаються в анкетах.

7.2.6. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я.

7.2.7. Погоджувати з лікуючим лікарем прийом будь-яких лікарських і гомеопатичних препаратів, БАДів, застосування народних та нетрадиційних методів лікування тощо.

7.2.8. При проходженні курсу лікування повідомляти лікуючого лікаря про виникнення ускладнень після проведення медичних процедур чи погіршення стану самопочуття тощо.

7.2.9. Завчасно інформувати Медичний центр про необхідність скасування або зміну призначеного йому часу отримання медичної послуги.

7.2.10. З'являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та комісійні огляди у т. ч. за участю фахівців з інших медичних закладів.

8. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

8.1. Послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.

8.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

8.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України та повинні бути безпечними для здоров'я Пацієнта.

9. ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ ОПЛАТИ

9.1. Загальна вартість послуг, які надаються за цим Договором, визначається у Додатках до цього Договору (якщо такі укладені) або відповідно до Прейскуранта Медичного центру, затвердженого Виконавцем у встановленому порядку. Загальна вартість послуг складається із сумарної вартості всього обсягу наданих послуг. Розшифрування вартості послуг (окремо за кожною позицією) здійснюється у Додатках до цього Договору (якщо такі укладені) або у Прейскуранті Медичного центру, та у рахунку який оплачується в повному обсязі в день надання послуг.

9.2. Послуги оплачуються Пацієнтом в гривнях через касу Медичного центру, чи платіжною карткою (гривневою або валютною) через термінал або банківським переказом.

9.3. Послуги можуть бути оплачені як Пацієнтом, так і іншими зацікавленими особами в інтересах Пацієнта (страховими, асистанськими компаніями тощо).

9.4. У разі односторонньої відмови Пацієнта від медичних послуг шляхом подання письмової заяви на ім'я керівника Медичного центру, з Пацієнта утримується сума за фактично надані медичні послуги. Залишок суми, оплаченої за замовлені, але не надані медичні послуги, повертається Пацієнту протягом 15 банківських днів.

9.5. У разі неможливості закінчити лікування через об'єктивні медичні причини, Пацієнтові повертається вартість фактично оплачених ним, але ще ненаданих медичних послуг.

9.6. У разі неможливості виконання зобов'язань за цим договором, що виникли з вини Пацієнта, у тому числі при порушенні ним медичних приписів Виконавець має право відмовити такому Пацієнту в подальшому наданні медичних послуг.

9.7. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на медичні послуги, що надаються в рамках цього договору, і вводити додаткові послуги за новими методиками. Змінений Прейскурант Медичного центру розміщується у кутку споживача та на веб-сайті Виконавця. Пацієнт зобов'язується ознайомитися з Прейскурантом Медичного центру до отримання послуги.

9.8. У разі відмови від подальшого надання медичних послуг відповідно до п. 9.6. цього договору, Виконавець не повертає Пацієнту вартість оплачених медичних послуг.

10. ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ, ОБСТЕЖЕННЯ, ОГЛЯД

10.1. При необхідності проведення окремих складних і ризикованих медичних процедур Пацієнт підписує документ, який підтверджує, що він дає згоду на їх застосування. Така згода ґрунтується на усвідомленому, самостійному та добровільному рішенні, з урахуванням усіх ризиків і можливих ускладнень, які можуть виникнути при проведенні медичних втручань (процедур).

10.2. Інформація про сутність, порядок та спеціальні умови проведення медичних втручань (процедур), можливих ризиках і ускладненнях для здоров'я Пацієнта доводиться до його відома усно, а при необхідності - з оформленням документа встановленої форми. Інформована згода на медичні втручання може братися й в інших випадках.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

11.2. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

11.3. Виконавець зобов'язується обмежити доступ до конфіденційної інформації осіб, які не мають повноважень від самого Пацієнта, чи відповідно до положень чинного законодавства.

11.4. Зобов'язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення терміну дії цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров'я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

12.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Пацієнту Послуг.

12.4. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров'ю Пацієнта, у випадках:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити прийоми чи медичні огляди;

б) дострокове самовільне припинення Пацієнтом призначеного лікування (обстеження);

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) суттєвої інформації про стан його здоров'я, у т. ч. про наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих або медперсоналу, наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

г) несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору (у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем);

д) використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

е) розвитку захворювань чи патологій, які не пов'язані з наданням послуг за цим Договором.

12.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об'єктивних причин (стихійні лиха, воєнні дії, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. д.); дії, бездіяльність або акти державних органів)), які Сторони не могли передбачити і вони перешкоджають виконати обов'язки за цим Договором.

12.6. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п.

12.7. Договору повинна письмово повідомити про це іншу Сторону негайно, а також належним чином цей факт документально підтвердити.

12.8. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров'я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

12.9. Виконавець не несе відповідальності за можливі та допустимі ускладнення, що пов'язані з характером медичних втручань (процедур), особливостями організму Пацієнта, невиліковністю окремих хвороб або станів, об'єктивними життєвими обставинами чи порушеннями приписів медичних спеціалістів з боку самого Пацієнта. Однак навіть при зазначених обставинах Виконавець може прийняти на себе окремі зобов'язання з медичного супроводження та допомоги Пацієнту.

12.10. Укладаючи цей Договір, Виконавець передбачає наявність безумовної адекватності розуміння Пацієнтом особливостей та ризиків проведення медичних втручань (процедур), які передбачені цим Договором, а також правильне усвідомлення ним інформації, яка стосується медичних втручань, як у письмовій, так і в усній формі.

12.11. Пацієнт зрозумів, як важливо, щоб він надав Виконавцеві лише достовірну та повну інформацію, яка необхідна для виконання цього Договору, а також зобов'язується повідомити про свій намір пройти лікування в Медичному центрі членів своєї родини.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

13.1. Договір є публічним і набирає чинності для конкретного Пацієнта з моменту вчинення ним однієї з підтверджуючих дій (усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами) та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань з урахуванням положень цього Договору.

13.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на веб-сайті Виконавця та в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця, в куточку споживача

13.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Пацієнтів на веб-сайті.

13.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

13.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму веб-сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

13.6. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

13.7. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

- за ініціативою Пацієнта, шляхом письмового інформування Медичного центру;

- за ініціативою Медичного центру, у випадках передбачених цим Договором;

- за взаємною згодою сторін.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. Суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів, що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров'я, погоджених Сторонами. Висновки комісії оформлені у вигляді письмового документа є обов'язковими для Сторін.

14.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України

14.4. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням відповідача.

15. ДОДАТКОВІ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОРІН ТА ІНШІ УМОВИ

15.1. При укладанні цього Договору окрім узгодження його умов, Сторони визначилися відносно виду та обсягу інформації, яка обов'язкова та суттєва для кожної з них. Суттєвою визнається інформація відносно: медичних втручань (сутності, порядку проведення, ризиків і ускладнень) персональних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та місце проживання, громадянство), стан здоров'я та інших пов'язаних даних (у т.ч. спадкові захворювання, шкідливі звички).

15.2. Медична документація (медична картка, рентген-знімки, анкети, план лікування, згода на втручання тощо) є власністю Виконавця та постійно зберігається в Медичному центрі Виконавця.

15.3. Видача виписок з медичної карти, результатів аналізів, довідок або інших медичних документів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

15.4. Приєднавшись до цього Договору Пацієнт надає свою згоду медичному центру на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази клієнтів Медичного центру, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Пацієнтом.

15.5. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров'я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг.

15.6. Виконавець зобов'язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки.

15.7. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною, у разі їх укладення.

15.8. Оригінали письмових примірників договору знаходяться в куточку споживача за адресою надання медичних послуг, а саме: вул.Лісова 1Б, с.Тарасове Луцького району.

Відгуки про Боголюби Читати усі відгуки (1172)
 • Оксана Доброго дня,чи є у вас де переночувати супроводжуючому пацієнта?
 • Тетяна Хочу висловити щиру подяку лікарю Святославу Володимировичу за проведену операцію,за його високий професіоналізм,за чуйність,це лікар з великої букви який заслуговує великої поваги і подяки.А також по...
 • Надія Оперувалася 7 років тому. Видаляли велику міому. Розріз і карман від пухлини були великі. Післяопераційна гематома була довго. Навіть по поверненню додому, контроль лікарів був) Через багато років мо...
 • Наталія Робила операцію у лікарів Петровський В.В та Кухарук К.В. за що дуже вдячна.Лікарі працюють на професійному рівні,знають свою справу.Позитивні,чуйні до кожного пацієнта,привітні.Професіонали своєї спр...
 • Наташа Доброго дня ! Проконсультуйте будь ласка. Мала з партнером декілька статевих актів. Два були без призервативів один навіть на початку перерваний відразу. Місячні почались так як і випадали після остан...
 • Оксана Яка ціна гістероскопії?Треба видалити 4поліпи?
 • Анна Маю кісту в яйнику яка ціна операції на видалення?
 • Тетяна Цікавить таке питання,моїй бабусі поставили діагноз рак молочної залози(не у вашій клініці),але вона б хотіла проконсультуватися ще з лікарями,чи можливо це у вас?
 • Ірина Доброго дня. Чи приймає ваша клініка участь у державній програмі штучного запліднення? Якщо так, то чи потрібно у вас проходити усі обстеження, чи можливо від місцевої лікарні?
 • Тетяна Добрий вечір, Олександр Васильович проводив мені отопластику. Ще не зовсім зажило, так як пройшо мало часу, але я уже бачу результат і він не може не тішити. Отож я рекомендую однозначно цього лікаря ...
 • Гість Молодець! Професіонал своєї справи.
 • Аля Хочу висловити подяку гінекологині Олесі Олесівні за професійний підхід, чуйеість та людяність. Це не лікар, а скарб. Прийняла мене позапланово,призначила лікування, дала рекомендації. Все по ділу, вс...
 • Тетяна Високий професіоналізм плюс людяність, фахівець у своїй справі, вихованість , вроджена інтелігентність та розум зробили свою справу. Це найкращий професіонал і людина яку я зустрічала
 • Світлана Добрий вечір, чоловік здавав аналіз у Уролога, мали зателефонувати чи відправити смс на протязі двох тижнів, на даний час вже майже місяць пройшов, але ніхто не телефонує, куди звертатися?
 • Наталія Доброго дня,підкажіть будласка яка повна вартість ЕКЗ спермою чоловіка.Безпліддя чоловічого фактору
 • Валентина Скажіть будь ласка ціна видалення матки з придатками
 • Гість Не смішіть!!!!Ви такі «правдиві», що мій відгук протримався не більше 10 хв і ви його видалили і я розумію , чому, але і ви несете відповідальність і маєте зрозуміти, що за доведення людини до самогуб...
 • Марина Доброго дня, проходила профілактичне обстеження у гінеколога Щепко Євгеніі Валеріівни, я не маю претензій до неї як до спеціаліста , бо звернулась до неї вперше, але в мене є питанння чи існує хоч як...
 • Оксана Маю дермоїдну кісту на правому яйнику 8см, ниє, турбує. Скажіть скільки обійдеться така операція?
 • Наталія Доброго дня підскажіть скільки коштує еко з донорським ембріоном? І до кого з лікарів краще звернутись? Дякую.
Наші партнери
Вверх